Employers1 Bishnu Achhami Nayabazar, Kathmau rakesh_90ac@yahoo.com
2 CECI Baluwatar devi_kaushila11@yahoo.com
3 FHI 360 Nepal Kathmandu, Nepal Nepal.recruitment@fhi360.org
4 Fifth Design and Media Kalimati, Kathmandu info@fifthdesigns.com
5 Nepal National Dalit Social Welfare Organisation Bakhundol Lalitpur shaktirambk@gmail.com
6 PDRC Kalanki, Kathmandu birendrabk@outlook.com
7 PRAKASH PARIYAR pokhara 15 kaski bikalpa.prakash@ymail.com
8 Professional Development and Research Center Kalanki, Kathmandu pdrc@wlink.com.np
9 Roshan Vishwakarma Itahari roshan.vishwakarma@worldlink.com.np
10 Sk shoes kalimati logontoriv@hotmail.com
11 SMDTS LAHAN binid_biyoigi@yahoo.com
12 Test 123 stret alxbaril@hotmail.com